Geologie

Oblast je tvořena třemi morfologicky výraznými celky: 

Karlovarským masivem na severu a severovýchodě, Slavkovským lesem (centrální část) a Tepelskou vrchovinou (část východní a jihovýchodní). V severovýchodním cípu sem zasahují okrajové části Doupovských hor (Šemnice). Jižní hranice je tvořena výrazným poklesem podél tzv. mariánskolázeňského zlomu, ve východní části sem svým okrajem zasahují materiály Sokolovské pánve zbudované v tzv. oháreckém synklinoriu. V oblasti Tepelské vrchoviny převládá tzv. mariánskolázeňský metabasický komplex, tvořený převážně amfibolity, místy diority až gabry. Karlovarský masiv je geologicky mnohem složitější těleso. V oblasti je tvořen převážně žulami obou uvedených typů. U Sedlečka a Šemnice jsou již zastiženy neovulkanity Doupovských hor. Oblast Slavkovského lesa je tvořena převážně žulovými horninami variského vulkanismu. Zhruba jde o dva typy granitoidů: jednak starší žuly tzv. horského typu, druhý typ je mladší tzv. krušnohorský typ.

Zvláště výrazným a mimořádným fenoménem je pruh hadcových výchozů táhnoucí se zhruba od Mariánských Lázní k Nové Vsi. Tato hornina je výjimečná svým chemickým složením i fyzikálními vlastnostmi a udává tak specifický ráz rostlinnému společenstvu, které se na podloží hadců vyskytuje.

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt