Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Poskytování informací a dat

Poskytování informací a dat

Povinně zveřejňované informace na základě zákona 106/1991 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zřízení organizace, struktura a územní působnost

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), organizační složka státu, je od 1. 1. 2015 zřízena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), jako správní úřad podřízený Ministerstvu životního prostředí. AOPK ČR působí na území celé České republiky, sídlo organizace je v Praze.

Organizační struktura AOPK ČR
Sekce Sekce ochrany přírody a krajiny, Sekce vnitřních služeb
Samostatné odbory Samostatný odbor vnějších vztahů, Samostatný odbor OPŽP, Samostatný odbor právně-personální
Regionální pracoviště RP SCHKO Beskydy, RP SCHKO Bílé Karpaty, RP SCHKO Český les, RP Jižní Čechy, RP Jižní Morava, RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj, RP Liberecko, RP Olomoucko, RP SCHKO Poodří, RP SCHKO Slavkovský les, RP Střední Čechy, RP Ústecko, RP Východní Čechy, RP SCHKO Žďárské vrchy

Mapové znázornění územní působnosti jako WGS a AGS je k dispozici na mapovém portálu MapoMat, v tematické úloze "Ochrana přírody", mapová kompozice "AOPK ČR - pracoviště".

V sídle AOPK ČR, jakož i na všech jejích regionálních pracovištích lze získat informace, podat stížnost či podnět nebo jiné dožádání, a to osobně, písemně či telefonicky v pracovní době. Rozhodnutí lze obdržet na regionálním pracovišti AOPK ČR, které předmětné rozhodnutí vydalo. 

Podání opravného prostředku proti rozhodutí AOPK ČR

Proti všem rozhodnutím vydaným AOPK ČR lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u regionálního pracoviště AOPK ČR, které rozhodnutí vydalo. Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, popř. dalšími způsoby uvedenými v § 37 odst. 4 správního řádu.

Zákonné lhůty

Při vydávání závazných stanovisek (§ 149 správního řádu), vyjádření, osvědčení a sdělení postupuje AOPK ČR podle části čtvrté správního řádu. V jednoduchých věcech se závazná stanoviska a vyjádření vydávají bezodkladně, ve složitějších zpravidla do 30 dnů. Při vyřizování žádostí a návrhů, o kterých je vedeno správní řízení, AOPK ČR postupuje podle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“). Podle § 83 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. rozhodne AOPK ČR v jednoduchých věcech bezodkladně, v ostatních případech je rozhodnuto do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech pak do 90 dnů.

Poskytování informací

AOPK ČR poskytuje informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákonem 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí.

Informace se poskytují BEZPLATNĚ, účtovány jsou pouze poplatky za nosné medium (papír, CD, DVD, atd.). V případě zaslání informace poštou je žadatel povinen nahradit také náklady poštovní přepravy dobírkou. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací poskytovaných dle zákona 106/1999 Sb. je účtován poplatek 350,- Kč / 1 hod práce.

Poplatky za nosné médium
Kopie černobílá, 1 strana 1 Kč
Kopie barvená, 1 strana 4 Kč
CD disk 7 Kč
DVD nosič 21 Kč
Fax, 1 strana 3 Kč

Výroční zprávy vztahující se k poskytování informací

Jsou každoročně zveřejňovány do 31.3. Samostatným odborem vnějších vztahů. Vydané výroční zprávy jsou ZDE.

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt