Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Projekty >> Posilování populací perlorodky říční v území Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko - Česko

Posilování populací perlorodky říční v území Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko - Česko

ETZ + Text_CZ__sRGB      EU+Hinweis_CZ_sRGB

Projekt: Ochrana perlorodky říční v oblasti Česko - Bavorsko - Saského trojmezí

REALIZÁTOR PROJEKTU

Bund Naturschutz Hof, Auguststr. 1, 95028 Hof

Agentura ochrany přírody a krajiny ĆR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov

 

DOBA REALIZACE PROJEKTU

10/2017 - 12/2020

 

ENVIRONMENTÁLNÍ PROBLÉM, NA KTERÝ PROJEKT REAGUJE

Předkládaný projekt svými cíli, opatřeními a aktivitami reaguje především na snižování druhové rozmanitosti v oblasti Česko-Bavorsko-Saského trojmezí. Zaměřuje se na ochranu a posílení populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), jejímž prostřednictvím přispívá také ke zlepšení stanovištních podmínek dalších ohrožených rostlinných a živočišných druhů - zejména druhů vázaných na oligotrofní vody a nelesní typy přírodních stanovišť.

Perlorodka říční pro svůj vývoj potřebuje rybího hostitele, v jehož žábrech se larva vyvíjí v malou perlorodku. Tímto hostitelem je pstruh potoční, což samo o sobě ukazuje na kvalitu vody a charakter toku, v němž oba žijí. Jedná se o čisté, živinově chudé vody, s přirozeným meandrujícím korytem a písčitým-štěrkovitým dnem. Pro vývoj malých perlorodek je důležitá dostatečná teplota vody a přítomnost kamenito-písčitého substrátu, v němž se mohou schovat. Ke stavbě schránek potřebují perlorodky dostatek organického vápníku, který získávají z detritu, jež jim slouží také jako potrava.

Současný stav populace perlorodky říční v oblasti Ašského výběžku lze označit jako postupně klesající. Velikost populace je cca 30.000 jedinců, nicméně početnost je v rámci toků velmi nevyrovnaná - od nižších desítek (Bockbach), stovek (Bystřina), přes nižší tisíce (Lužní potok a Rokytnice). Důvodem je zejména nízká až neexistující přirozená reprodukce druhu na části povodí. Přesto, že se lokálně daří zlepšovat kvalitu biotopu, nelze za stávajících podmínek očekávat obnovení přirozené reprodukce na takové úrovni, která by zajistila stabilizaci a záchranu druhu. Doplnění chybějících juvenilních jedinců do přestárlé populace lze zajistit pomocí posilovacích odchovů.

V minulosti bylo v rámci regionu provedeno několik posilovacích výsadků za účelem zmlazení populace. Byly však realizovány pouze na tocích s nejnižší početností – Lužní potok, Rokytnice a Bystřina. Tito odchovaní jedinci jsou již nalézáni v rámci populací daných toků, celkové posílení populace je možné odhadnout na 1000 – 2000 jedinců.

Jedním ze zásadních problémů dosavadních posilovacích odchovů je neznalost příznivých míst pro vysazení juvenilních perlorodek.  Na Lužním potoce je tento problém částečně vyřešen stavbou odchovného prvku, ale na dalších tocích nejsou tato místa známa. Navíc i přes relativně velkou celkovou početnost jedinců v rámci regionu (jedna z nejvyšších v rámci střední Evropy) představuje velký problém fragmentace populací v rámci toků, postupná ztráta koloniálního charakteru výskytu, což negativně ovlivňuje možnost přirozené reprodukce a schopnost druhu odolávat nepříznivým jevům (např. povodním, kolonie jsou stabilní, vydrží, zatímco rozptýlení jedinci jsou často spláchnuti či překryti usazeným sedimenty).

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU

Předkládaný projekt je situován v oblasti Česko-Bavorsko-Saského trojmezí, v evropsky významných lokalitách Bystřina - Lužní potok, Südliche Regnitz und Zinnbach a dále v PR Dreiländereck, v PR Bystřina a v NPP Lužní potok. Projekt je dále vázán na vodní toky Rokytnice/Südlicher Regnitz, Lužní potok/Zinnbach, Bystřina/Wolfsbach, Pekelský potok/Höllbach, Újezdský potok/Mähringsbach, Perlový potok/Perlenbach a Bocksbach.

Dotčené území v projektu je z cca 44 %  zalesněno (lesnické využití území), na cca 31 % jsou trvalé travní porosty, na  cca 19 % je orná půda (zejména Bavorská část), na cca 4 % jsou vodní plochy a na cca 2 % jsou ostatní plochy a zastavěné plochy.

Významnými vlastníky pozemků zahrnutých v projektu jsou na České straně: Česká Republika (LČR , AOPK ČR, Povodí Ohře s.p.), dále pan Václav Benedikt, paní Zdeňka Benediktová, Obec Hranice.

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt