Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

a)  důvod a způsob svého založení, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost;

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), organizační složka státu, je od 1. 1. 2015 zřízena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), jako správní úřad podřízený Ministerstvu životního prostředí.

b)  popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí;

 

Územní působnost AOPK ČR je na území celé České republiky. Sídlem AOPK ČR je Praha. Tvoří ji dvě sekce, tři samostatné odbory a 14 regionálních pracovišť.

 

Sekce jsou od 1. ledna 2015 tyto:

 

Sekce ochrany přírody a krajiny

Sekce vnitřních služeb

 

Samostatné odbory jsou od 1. ledna 2015 tyto:

 amostatný odbor vnějších vztahů

Samostatný odbor OP ŽP

Samostatný odbor právně-personální.

 

Regionální pracoviště jsou tato:

 

RP SCHKO Slavkovský les

RP SCHKO Český les

RP Ústecko

RP Jižní Čechy

RP Střední Čechy

RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj

RP Liberecko

RP Východní Čechy

RP SCHKO Žďárské vrchy

RP Jižní Morava

RP Olomoucko

RP SCHKO Poodří

RP SCHKO Beskydy

RP SCHKO Bílé Karpaty

 

Grafické znázornění organizační struktury AOPK ČR a mapu územních obvodů regionálních pracovišť lze najít na webových stránkách AOPK ČR, www. ochranaprirody.cz. K dispozici je též mapová služba dostupná jako WMS a AGS a mapová kompozice „AOPK ČR - pracoviště“ zveřejněná v průvodci mapovými službami MapoMat (http://mapy.nature.cz) v tematické úloze „Ochrana přírody“.

V sídle AOPK ČR, jakož i na všech jejích regionálních pracovištích lze získat informace, podat stížnost či podnět nebo jiné dožádání, a to osobně, písemně či telefonicky v pracovní době. Rozhodnutí lze obdržet na regionálním pracovišti AOPK ČR, které předmětné rozhodnutí vydalo.

 

c)  místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí AOPK ČR, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat; 

 

Proti všem rozhodnutím vydaným AOPK ČR lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u regionálního pracoviště AOPK ČR, které rozhodnutí vydalo. Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, popř. dalšími způsoby uvedenými v § 37 odst. 4 správního řádu.

d)  postup, který musí AOPK ČR dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat;Při vydávání závazných stanovisek (§ 149 správního řádu), vyjádření, osvědčení a sdělení postupuje AOPK ČR podle části čtvrté správního řádu. V jednoduchých věcech se závazná stanoviska a vyjádření vydávají bezodkladně, ve složitějších zpravidla do 30 dnů.

 

Při vyřizování žádostí a návrhů, o kterých je vedeno správní řízení, AOPK ČR postupuje podle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“). Podle § 83 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.  rozhodne AOPK ČR v jednoduchých věcech bezodkladně, v ostatních případech je rozhodnuto do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech pak do 90 dnů.

e)  přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž AOPK ČR zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k AOPK ČR, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí;

 

Činnost AOPK ČR vychází z mnoha právních předpisů, zejména ze zákona č. 114/1992 Sb., kterým je od 1. 1. 2015 zřízena.

Chráněné krajinné oblasti byly od roku 1955 zřizovány výnosy ministerstva kultury, vyhláškami ministerstva životního prostředí a v posledních letech nařízením vlády. Jako první vyhlásilo Ministerstvo kultury v roce 1955 Chráněnou krajinnou oblast Český ráj, jejíž územní působnost byla rozšířena v roce 2002. 

AOPK ČR jako správní úřad při výkonu státní správy postupuje podle správního řádu a zákona č. 114/1992 Sb. AOPK ČR je povinna poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění.

Přehled platné legislativy a zřizovací předpisy chráněných krajinných oblastí jsou k dispozici na www.ochranaprirody.cz.

 

f)  sazebník úhrad za poskytování informací; 

 

Ceník nákladů na pořízení informace je následující:

Informace se poskytují BEZPLATNĚ, účtovány jsou pouze náklady na pořízení informace. V případě zaslání informace poštou je žadatel povinen nahradit také náklady poštovní přepravy (dobírkou),

  • jedna strana černobílé kopie             1,00 Kč
  • jedna strana barevné kopie               4,00 Kč
  • informační disketa                             9,00 Kč
  • CD nosič                                           7,00 Kč
  • DVD nosič                                      21,00 Kč
  • faxová stránka                                  3,00 Kč
  • mimořádně rozsáhlé vyhledání         350 Kč / 1 hod. (Pozn. tuto sazbu nelze použít v případě informace poskytované dle zákona č. 123/1998 Sb.)

 

g)  výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 

Podklady poskytne Samostatný odbor vnějších vztahů každoročně do 31. 3.

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt