OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OPŽP)

Operační program Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP)

Ikony_OPŽP_komplet_horizont_barva

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

AOPK ČR se do procesu OP ŽP zapojila v roce 2007 na základě trojdohody s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) jako řídícím orgánem OP ŽP a Státním fondem životního prostředí (SFŽP), zprostředkujícím subjektem OP ŽP. V současné době ještě dobíhá desetiletá doba udržitelnosti projektů, které byly podány v rámci starého programového období 2007 - 2013. Nyní, v programovém období 2014 - 2020, se AOPK ČR stala na základě Delegační dohody s MŽP a SFŽP zprostředkujícím subjektem.

AOPK ČR Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les provádí pro akce realizované na svěřeném území v rámci Prioritní osy 4:

 • příjem žádostí
 • formální kontrolu
 • kontrolu obecné a specifické přijatelnosti
 • nastavení způsobilých výdajů
 • hodnocení ekologické relevance a technické úrovně projektů
 • podílí se na kontrole v průběhu realizace projektů, jejich závěrečném vyhodnocení a kontroly udržitelnosti

Prioritní osa 4 nese název „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“ a dále se dělí na 4 specifické cíle zahrnující okruh různých aktivit. Jsou jimi:

Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

 • zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokalit soustavy Natura 2000
 • zpracování podkladů pro zajištění péče o území národního významu

Specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu

 • péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy včetně obnovy a tvorby těchto biotopů
 • péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
 • prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů
 • předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

 • zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 • revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 • zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů zařízených LHP mimo ZCHÚ a lokality soustavy Natura 2000
 • realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 • revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

 

Konzultovat své záměry můžete s našimi pracovníky již před podáním žádosti (ideálně před zahájením projektových prací) dle následujícího územního rozdělení:

Více informací naleznete na http://www.dotace.ochranaprirody.cz/ a http://www.opzp.cz/

 

AOPK_OPŽP_ESIF_horzizont_RGB

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentace ze semináře konaného dne 31. 5. 2018 
na regionálním pracovišti SCHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních

 

Seminář OPŽP 31. 5. 2018  PREZENTACE KE STAŽENÍ ZDE     

1. Program semináře

2. Prioritní osa 4 - obecně

3. Zeleň ve volné krajině

4. Voda a pravidla OPŽP

5. Vlk - prvence vzniku škod

6. OPŽP a ÚSES

 

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt