Půdní poměry

Z půdních typů je nejrozšířenější hnědozem, řazená do širšího okruhu hnědých půd, která se svými subtypy dosahuje plošného zastoupení cca 65 %, pseudogleje asi 15 % a gleje do 10 %. Na zbývající ploše cca 10 % se vyskytují převážně drobnější lokality podzolů, rankerů a syrozemě, ale i souvisleji rozšířené hořečnaté rendziny na hadci, naplavené půdy a hluboké rašelinné půdy (hloubka rašelinné vrstvy minimálně 50 cm, ale místy dosahují mocnosti až několika metrů!).

Území CHKO Slavkovský les je z pedologického poměrně jednoduché. Jeho převážná část náleží do půdního regionu silně kyselých kambizemí s doprovodnými pseudogleji. Převládajícím půdním typem jsou kambizemě typické ( kyselá varieta ), kambizemě dystrické a kambizemě pseudoglejové. Nejvyšší partie Lysinské hornatiny v okolí  Lesného - 983,5 m.n.m. a Lysiny - 982,5 m.n.m., jsou řazeny do regionu horských podzolů a podzolů kambizemních. Převládajícím  půdním typem v této části jsou podzoly kambizemní s doprovodnou složkou bystrických resp. typických kambizemí. Rozsáhlé plochy jsou pokryty organozeměmi různé mocnosti.

Malý okrajový lem na severu a severozápadě CHKO Slavkovský les patří do regionu kambizemí nasycených a kyselých. Také v této části převládají typické resp. dystrické kambizemě. Podél vodních toků ( Teplá, Draženský potok, Otročínský potok ) jsou vyvinuty typické fluvizemě s přechody do glejových fluvizemí, horní části těchto toků a malých potoků jsou doprovázeny gleji typickými až gleji organozemními. Od Sítin se západním směrem táhne v délce asi 5 km a šířce od 0,5 do 1,5 km pás primárních pseudoglejů. Oblast nejvyšších poloh, silně humózní s nekvalitním humusem, postupně přechází do středně humózní s nekvalitním humusem. Západní, severozápadní a severní okraje území CHKO jsou zařazeny do oblasti slabě humózní s málo kvalitním humusem.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt