Flora

V CHKO Slavkovský les roste celá řada velmi zajímavých, vzácných a chráněných druhů rostlin. Největšími klenoty je endemitní druh – rožec kuříčkolistý (Cerastium alsinifolium) a velmi vzácný svízel sudetský (Galium sudeticum)

- endemit je organismus s velmi malým areálem vázaným zpravidla na izolované území.

Rožec kuříčkolistý (Cerastium alsinifolium) roste pouze v centrální části Slavkovského lesa, jinde na světe ho nenalezneme. Svým výskytem je vázaný na stanoviště s hadcovým podložím a většinou ho najdeme v těsné blízkosti hadcových skalek, nezřídka však obsazuje i vlhčí stanoviště na narušovaných půdách a další místa se sníženou konkurencí ostatních rostlin. Svým vzhledem rožec kuříčkolistý připomíná běžný rožec rolní, má však výrazně kratší a kulatější lístky.

Samostatnou kapitolou vzácné květeny Slavkovského lesa jsou rostliny z čeledi orchidejovitých, jejichž populace již nělik let podrobně sledují místní členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) ve spolupráci s botaniky CHKO. Další skupinou zajímavých a často i vzácných druhů rostlin jsou ostřice (Carex sp.), které jsou však pro laika vzhledově mnohem méně atraktivní; navíc jsou velice těžko rozpoznatelné a nezřídka jsou považovány jednoduše za “trávy”, ačkoliv tomu tak zdaleka není.

Také kapradiny jsou ve Slavkovském lese zastoupeny řadou vzácnějších druhů – dvojicí hadcových kapradinek sleziníkem klamným (Asplenium adulterinum) a sleziníkem hadcovým (Asplenium cuneifolium). Na amfibolitových skalách roste vzácně také kapradinka skalní (Woodsia ilvensis). Zvláštní dvojicí vzácných kapradin jsou vratičky (Botrychium), které nám mohou na první pohled kapradiny připomínat jen velmi vzdáleně. Na vřesovištích, v okolí skalek či pastvinách můžeme občas najít vratičku měsíční  (Botrychium lunaria), mnohem větší vzácností je však nález vratičky heřmánkolisté (Botrychium matricariifolium). Nepříliš častými druhy jsou také žebrovice různolistá (Blechnum spicant) a sleziník zelený (Asplenium viride).                                                                                                           

Z dalších vzácných druhů jmenujme alespoň vrbu borůvkovitou (Salix myrtilloides), bahničku chudokvětou (Eleocharis quinqueflora), hořeček drsný (Gentianella sp.), zběhovec jehlancovitý (Ajuga pyramidalis), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), zábělník bahenní (Potentilla palustris), všivec bahenní (Pericularis palustris), rdest alpský (Potamogeton alpinus), bařičku bahenní (Triglochin palustre), přesličku luční (Equisetum pratense), vranec jedlový (Huperzia selago), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), kosatec sibiřský (Iris sibirica), klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), upolín evropský (Trollius altissimus) a mnohé další, např. masožravé rostliny - tučnici obecnou (Pinguicula vulgaris) a rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia).                                                                                                                                       

Svízel sudetský (Galium sudeticum) se kromě Slavkovského lesa vyskytuje už pouze v krkonošských karech. Podobně jako rožec kuříčkolistý roste i svízel sudetský pouze v centrální hadcové části CHKO, většinou na stanovištích v blízkosti skalních výchozů.  

Nejčastější orchidejí Slavkovského lesa je bezesporu prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). V květnu bývají jeho květenství ozdobou vlhkých luk. Později rozkvétají další z běžnějších druhů orchidejí – prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), který můžeme najít od května až do srpna na vlhčích loukách ale i v lesích, a kruštík širolistý (Epipacti helleborine), který můžeme v červenci najít ve světlejších lesích a při jejich okrajích. Na některých loukách či pastvinách můžeme na jaře nebo časném létě najít i vzácnější druhy jako např. vemeníček zelený (Coeloglossum viride), bíle kvetoucí vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), červenofialovou pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), vstavač kukačku (Orchis morio), vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), na vlhkých loukách a slatiništích také žlutavý kruštík bahenní (Epipactis palustris) a stinnějších mokřadech pak zelenobílou korálici trojklannou (Corallorhiza trifida). V bučinách lze od května do června spatřit bradáček vejčitý (Listera ovata) nebo saprofytický (tedy nezelený, získávající energii rozkladem organických látek obsažených v půdě a z opadu) druh hlístník hlízdák (Neottia nidus-avis).

Nejvíce druhů ostřic (Carex) najdeme pravděpodobně na vlhkých stanovištích, při okrajích vodních ploch a podobně, ale řada druhů roste běžně v lesích nebo třeba na suchých loukách. Vzhledem často připomínají trávy, ale nemají stébla s kolénky, nýbrž lodyhy, které bývají často trojboké. Ze vzácných ostřic můžeme ve Slavkovském lese najít např. ostřici blešní (Carex pulicaris), Davallovu (Carex davalliana), dvoudomou (Carex dioica), odchylnou (Carex appropinquata), latnatou (Carex paniculata) aj., rostoucí hlavně na vlhkých a rašelinných loukách.

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt