Fauna

Sluzetin_Euphydryas_aurinia_na_Dactylorhiza_majalis_22.05.2011_29Pro lesní prostředí CHKO Slavkovský les jsou typičtí živočichové podhorských a horských lesů s vysokým podílem smrku, např. sýc rousný (Aegolius funereus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) nebo čáp černý (Ciconia nigra). Vysloveně vzácného datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) lze potkat v nejzachovalejších jehličnatých lesích vrcholových partií CHKO. Ve fragmentech listnatých, zejména bukových lesů žije holub doupňák (Columba oenas) a vzácně také lejsek malý (Ficedula parva) nebo plch velký (Glis glis). Ojediněle se v území vyskytuje rys ostrovid (Lynx lynx) a poslední jedinci tetřívka obecného (Tetrao tetrix). Postupně vymizel tetřev hlušec (Tetrao urogallus). K vymizelým druhům patří pravděpodobně také jeřábek lesní (Bonasa bonasia), o kterém již dlouhou dobu nejsou žádné věrohodné zprávy.

Otevřenou krajinu tvoří hlavně pastviny a louky. Zachovalá lučních pramenišť a na ně navazující mokřadní louky poskytují vhodné životní prostředí pro chřástala polního (Crex crex), bekasinu otavní (Gallinago gallinago), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) nebo strnada lučního (Miliaria calandra). Rašelinné louky jsou domovem vzácného střevlíka Ménétriesova (Carabus menetriesi pacholei). Pozoruhodná je také kolonie sysla obecného (Spermophilus citellus) na golfovém hřišti v blízkosti Karlových Varů. Je to nejzápadnější lokalita výskytu tohoto druhu.

Na území Slavkovského lesa leží řada zimovišť netopýrů, z nichž některá patří k nejvýznamnějším na západě Čech, především jde o stará hornická díla. Doposud byla zjištěno 15 druhů zimujících netopýrů, mimo jiné netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), netopýr severní (Eptesicus nilssonii) a netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Zajímavými letními nálezy z posledních let jsou netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus) a netopýr stomový (Nyctalus leisleri).

V CHKO leží množství rybníků a několik přehradních nádrží, zachovalých vodních toků  a řada významných rašelinišť. Místy se objevuje vydra říční (Lutra lutra), mihule potoční (Lampetra planeri) a zjištěn byl rejsec černý (Neomys anomalus). Z ptáků bylo potvrzeno hnízdění vodouše kropenatého (Tringa ochropus), pravidelně se vyskytuje bekasina otavní (Galinago gallinago) a sluka lesní (Scolopax rusticolla). Z vzácnějších obojživelníků je nutno uvést čolka velkého (Triturus cristatus), čolka obecného (Triturus vulgaris), čolka horského (T. alpestris), blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus) a skokana ostronosého (Rana arvalis).

Z plazů je stále ještě poměrně častým druhem dnes již poměrně vzácná zmije obecná (Vipera berus) .Vzácně se můžeme setkat také s užovkou hladkou (Coronella austriaca), která však není nijak hojná a ve Slavkovském lese se vyskytuje i v neobvykle vysokých nadmořských výškách. V potocích a říčkách žijí střevle potoční (Phoxinus phoxinus), mihule potoční (Lampetra planeri) a rak říční (Astacus astacus).  " Zámecký rybník na Kladské je domovem endemického vodního červa (Naidium luteum). 

Slavkovský les je významný také z pohledu výskytu vzácných druhů motýlů. Na rašeliništích a rašelinných loukách se místy objevuje žluťásek borůvkový (Colias palaeno) a perleťovec severní (Boloria aquilonaris), mokřadní louky jsou domovem největších českých populací hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) a hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina).

Z vážek bylo na území CHKO zjištěno 48 druhů, z vzácnějších jsou to lesklice horská (Somatochlora alpestris), lesklice severní (Somatochlora arctica), šídlo sítinové (Aeshna juncea), vážka běloústá (Leucorrhinia albifrons), vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) a vážka tmavoskvrnná (Leucorrhinia rubicunda).

Podrobnosti nové nálezy či zajímavosti o fauně i flóře Slavkovského lesa lze najít např. v časopise "Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje": http://www.casopis-arnika.cz/

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt